W naszym kraju obowiązują przepisy pracy, określające długość okresu wypowiedzenia, może być on różny dla różnych rodzajów umów o pracę, jak również długości stażu pracownika.

Żądanie zachowania okresu wypowiedzenia w umowie o pracę jest dopuszczalne, jeżeli tak stanowią przepisy prawa. Kodeks pracy dopuszcza okres wypowiedzenia w umowie zawartej na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony. Dla każdego rodzaju umowy o pracę przepisy oddzielnie określają okres wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny zależy od okresu, na jaki została zawarta umowa, a okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas nieokreślony zależy od długości stażu pracy pracownika. Okres wypowiedzenia może wynosić od dwóch tygodni, jednego miesiąca lub trzech miesięcy zarówno w przypadku terminów stałych, jak i nieograniczonych, oraz 3 dni robocze, 1 tydzień lub 2 tygodnie w przypadku umów zawieranych na okres próbny. Co do zasady istnieje możliwość wprowadzenia w drodze umów normatywnych dłuższych okresów wypowiedzenia niż przewidziane w Kodeksie pracy.

Aby wypowiedzenie umowy o pracę było prawomocne, musi być zgodne z prawem.

Pracodawca musi spełnić następujące wymagania, wypowiedzenie musi być poprzedzone poinformowaniem związków zawodowych, o ile istnieją w danej firmie, należy to zrobić na piśmie. Wypowiedzenie musi zawierać przyczyny wypowiedzenia oraz informacje o sposobie odwołania od wypowiedzenia. Po rozwiązaniu umowy pracodawca jest obowiązany do wystawienia i okazania pracownikowi świadectwa pracy. Oczywiście umowa o pracę musi być zgodna z obowiązującym prawem, zatem nie mogą być mniej korzystne niż przepisy wymagane przez prawo pracy. Dlatego może się zdarzyć, że w określonym stanie faktycznym dłuższe okresy wypowiedzenia zostaną uznane za niekorzystne i jako takie nie będą obowiązywać. Zatem jeżeli chcemy przygotować umowę o pracę musimy znać obowiązujące przepisy, a pomóc nam w tym może adwokat prawa pracy wrocław.